กองคลัง

      

          นายทรงศักดิ์  แก้วดา
             ปลัด อบต.นาส่วง

นางอาภรณ์  บุญทา
รองปลัด อบต.นาส่วง


     นายชนะวิชญ์  อนันกาญจน์กุล        ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

                      นางสุดารัตน์  พามาดี                  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

                                                                                 นางแสงดา  นาสวน 
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

             นางสาวกาญจนา  วงษ์มาเกษ        จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน  


                     นางสาวฐิติพร คุณสมบัติ
       ผช.จพง.การเงินและบัญชี 

   
         
 นางวันเพ็ญ  จุลลัง                          ผช.เจ้าพนักงานธุรการ                         

นายสุนทร จิตรักษ์ 
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

                    นางสาวจงรัก  บุญถม                 ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้