ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

        
       จ.ส.อ.เสถียรชัย  อรุณโรจน์
               ปลัด อบต.นาส่วง

นางอาภรณ์  บุญทา
รองปลัด อบต.นาส่วง

      
           นางกัณหา นิตยารส
ผู้อำนวยการศึกษาและวัฒนธรรม

        
       นางณัฐปภัสร์ กล่อมเสียง
            นักวิชาการศึกษา 

                         นางปราณี   คุณสมบัติ          ครู

    ศพด.บ้านโนนจิกโนนจิก 

                       นางสาวรัชนี  สุวรรณกูฏ                                    ครู

            ศพด.บ้านโนนกระแต 

          

            นางจามจุรี  อิทธิสอน               ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 


        นางสาวณัฐณิญา  มิชารี                              ครูผู้ดูแลเด็ก                              ศพด.บ้านโนนจิก

         
        นางชัญญานุญ  การุณรัตน์                                ครู                                        ศพด.บ้านโนนจิก