Hot News :

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง

วันอังคาร, 09 สิงหาคม 2565 11:07
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง
เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
- การพิจารณา (ร่าง) ข้องบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
- พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ โอนงบประมาณฯ งบลงทุน ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ