Hot News :

กิจกรรมสภา

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง นำโดย นายวิรัตน์ กาละ ท่านประธานสภา นายทวีชัย คุณสมบัติ ท่านรองประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงพร้อมคณะผู้บริหาร
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพิจารณาและหารือดังนี้
1.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี2565
2.การจัดทำถังขยะเปียก
3.ธนาคารน้ำใต้ดิน
ณ ห้องประชุม อบต.นาส่วง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง สมัยสามัญสมัยที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง สมัยสามัญวิสามัญสมัยที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง
เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
- การพิจารณา (ร่าง) ข้องบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
- พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ โอนงบประมาณฯ งบลงทุน ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง

19 กรกฎาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 นำโดย นายวิรัตน์ กาละ ประธานสภา นายทวีชัย คุณสมบัติ รองประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงพร้อมคณะผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และ พิจารณารับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รับโอนรถเก็บขยะ)

9 พฤษภาคม 2565 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 นำโดย นายวิรัตน์  กาละ ท่านประธานสภา นายทวีชัย คุณสมบัติ ท่านรองประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงพร้อมคณะผู้บริหาร

วันที่ 14 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง โดย นายวิรัตน์ กาละ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 นายสมพร มีทองขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง แถลงนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมสภาครั้งแรก นำโดย โดยนาย ธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดมกล่าวเปิดประชุมครั้งแรกและได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเข้ามาโดยให้คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชชนเป็นอันดับแรก

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ