Hot News :

ระบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

     "ระบบการประเมินความพึงพอใจ" จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวม และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

    ระดับการคะแนนความพึงพอใจของท่าน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 น้อยที่สุด, N/A = ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล

    จึงขอความร่วมมือจากผู้มารับบริการทุกท่าน โปรดให้ความอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม ดังกล่าวนี้ จะขอบคุณยิ่ง

ชื่อ-สกุล(*)
กรุณาพิมพ์ ชื่อ-สกุล ของท่าน!

หมายเลขโทรศัพท์(*)
กรุณาใส่เลขปัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง!

( เช่น 061-6778999 หรือ 045-344552 )

อีเมล
***รูปแบบอีเมลของท่านไม่ถูกต้อง!

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!
1.4 ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลังมี ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!
1.5 ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!
1.6 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ ผู้รับบริการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!

2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ

2.1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เป็นมิตร / มีรอยยิ้ม/อัธยาศัยดี)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!
2.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!
2.3 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!
2.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!
2.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!
2.6 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

3.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!
3.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์ สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!
3.3 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!
3.4 "ความเพียงพอ" ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!
3.5 "คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!
3.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!
3.7 มีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!
3.8 ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!

4. ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ

4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!
4.2 ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!
4.3 ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการบริการของหน่วยงาน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน!

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ข้อเสนอแนะ
Invalid Input

แนบไฟล์
***รูปแบบไฟล์ที่แนบ ไม่ถูกต้อง หรือ ไฟล์มีขนาดเกิน 3 Mb

( แนบไฟล์รูปภาพ หรือ ไฟล์เอกสาร .jpg, .png, .pdf, .doc, .xls, .ppt และ .zip ขนาดไม่เกิน 3 Mb )

นี่คือ ?(*)
นี่คือ ?
  รีเฟรชท่านพิมพ์รหัสผิด...กรุณาคลิปปุ่ม รีเฟรช เพื่อรับรหัสใหม่!!

กรุณาพิมพ์สิ่งที่ท่านเห็นใส่ในช่องว่าง!!!

  

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ