Hot News :
สำนักงานปลัด

นางอภิญญา ศรีพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 090-2608879

 


พนักงานส่วนตำบล

นางสาวสมัยพร คันที

นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ
มือถือ 099-0210192

นางสาวนรรัตน์ ปาวะรีย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
มือถือ 081-2669272

นางสาววนิดา สารภูมิ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
มือถือ 083-7462088

นายสุชาติ ดีเจริญ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
มือถือ 085-6824989

นายอิสรานุวัฒ์ สาระวิจารย์

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ

นางสาววันดี กานัง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
มือถือ 084-4370941

 


พนักงานภารกิจ/ทั่วไป

นายสิทธิโชค ชมอ่อน

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรนุช ตาลหอม

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายสุกรี แก้วประกอบ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวกมลรัตน์ สุขขี

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายปรีชา คำพะทา

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ

นางสาวรินนา ประดับศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพัชรี คุณสมบัติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมพิศ มีทองขาว

พนักงานขับรถ

นายณภัทร บุตรตา

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสมาน ตันสุ

พนักงานตกแต่งสวน

นางทองทิพย์ สมัด

คนครัว (แม่บ้าน)

นางมณฑา กล่อมเสียง

จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)

นายนิรันดร์ บุญเหลือ

จ้างเหมาบริการ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ