Hot News :

ข่าวกิจกรรม

จัดกิจกรรมการรณรงค์ในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day) โดยการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ของ อบต.นาส่วง กำจัดแหล่งน้ำขังและสิ่งสกปรกบริเวณรอบพื้นที่
 ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน และประชาชน ร่วมมือกันควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นภัยเงียบอันเกิดจากยุงลายเป็น
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, 4, 6 และหมู่ที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน เขตพื้นที่ อบต.นาส่วง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565 มาตรการด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
13 มิถุนายน 2565 ประชาคมหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็น เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน เขตพื้นที่ อบต.นาส่วง่ หมู่ที่ 5,7,8,9 และหมู่ที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 9-12 มิถุนายน 2565
 ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน และประชาชน ร่วมมือกันควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นภัยเงียบอันเกิดจากยุงลายเป็น
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565 มาตรการด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจรักษาโรคติดเชื้อโควิด 19 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมปรับแผนการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 อำเภอเดชอุดม ดังนี้ ผู้ป่วยสีเขียวที่"ไม่มีความเสี่ยง"ให้ดูแลรักษาโดย รพ.สต./ศสม. ผู้ป่วยโควิด 19 ที่เป็น"กลุ่มเสี่ยง" สามารถเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ARI ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00-14.00 น.งดบริการผู้ป่วยโควิด 19 ที่นัด CXR และรับยาที่ รพ.สนาม สสอ.(อาคารแพทย์แผนไทย) เริ่ม วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
26 พฤษภาคม 65 อบต.นาส่วง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2565 ตามตัวชี้วัด 5 ด้าน จากคณะกรรมการจากจังหวัดอุบลราชธานี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง
20 พฤษภาคม 2565 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. พันเอกวิชิต มักการุณ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ พันตรีคำพอง พรมศิริ รองหัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/โครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2565 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดมฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ตามกิจกรรมการวางแผนและอำนวยการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ซึ่งมีข้าราชการของส่วนท้องถิ่นในส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ เข้าร่วมประชุมฯ
สำหรับการดำเนินการโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อนำปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่มาบรูณาการจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับภัยคุกคาม ความมั่นคงระดับตำบล ให้ครบถ้วนและทันสมัย ตลอดจนสร้างระบบการแจ้งเตือน และการวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคง อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันภัยคุกคามด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ชุมชนเกิดความ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
มติที่ประชุมพิจารณาดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามให้สอดคล้องกับภัยคุกคามความมั่นคงของระดับจังหวัดทั้ง 5 ด้าน และลำดับความเร่งด่วนเพื่อดำเนินการ 2 ด้าน ได้แก่
1.ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2.ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยมี นายสมพร มีทองขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เป็นประธานการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนให้ความสำคัญในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัชโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามหลัก D-M-H-T-T ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบถึงภัยคุกคามของจังหวัดอุบลราชธานี และสามารถแจ้งเตือนให้ประชาชนในท้องถิ่นให้รับรู้ต่อไป
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง นำโดย นายสมพร มีทองขาว และคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.นาส่วง หัวหน้าหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ อบต.นาส่วง กำนันผู้ใหญ่บ้านได้มาต้อนรับ นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม พร้อมคณะตรวจเยี่ยมฯ เพื่อแนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการทำงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง
15 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณวัดป่าพนาวัลย์ ในพื้นที่ของ อบต.นาส่วง โดย นายสมจิต มีทองขาว นายก อบต.นาส่วง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.นาส่วงทุกท่าน
12 พฤษภาคม 2565 การประชุมร่วม ระหว่าง อบต.นาส่วง กับ สนง.การไฟฟ้าอำเภอเดชอุดม เพื่อหารือและอธิบายถึงขั้นตอนการขยายไฟฟ้าของชาวบ้านในเขต อบต.นาส่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565 มาตรการด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565 มาตรการด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
19 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง จัดกิจกรรม”โครงการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนตามหลัก 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) นำโดย ท่ายสมพร มีทองขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง และคณะผู้บริหาร และชาวบ้านที่มาเข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรี ท่านอรัญญา นามวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง และคณะวิทยากร ที่มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง

11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เตรียมความพร้องตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด 7วัน อันตราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2565

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ