Hot News :

ข่าวกิจกรรม

18 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงจัดกิจกรรมโครงการถนนสายวัฒนธรรม ประจำปี 2565 โดยมี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกภาองค์การบริหารส่วนตำบล/สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพนักงานองค์การบริหารส่วน/เทศบาล รวมทั้งผู้นำชุมชน ครู นักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมกันตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเป็นการสืบทอดสัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ วัดบ้านเสาเล้า

15 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง นำโดย นายสมพร มีทองขาว นายก อบต.นาส่วงและคณะผู้บริหาร ประธานสภารองประธานสภาและ ส.อบต.นาส่วง หัวหน้าส่วนและพนักงานอบต.นาส่วง ร่วมชมนิทรรศการผัเสื้อและดอกไม้แห่งความภักดีเนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ลานทุ่งศรีเมือง

12 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง นำโดย นายสมพร มีทองขาว นายก อบต.นาส่วงและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานอบต.นาส่วง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

12 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงร่วมกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นำโดย นายสมพร มีทองขาว นายก อบต.นาส่วงพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานอบต.นาส่วง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เวลา 09.00 น. ณ วัดป่าพนาวัลย์

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ประจำปี 2565 นำโดย นายวรรณสิทธิ์ แก้วคำสอน รองนายก อบต.นาส่วงและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.นาส่วง ท่านผอ.โรงเรียนและคณะครูในเขตพื้นที่ อบต.นาส่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นำโดย นายสมพร มีทองขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงพร้อมคณะผู้บริหาร ท่านปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล,และพนักงานจ้างทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง

กิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อบต.นาส่วง ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม.อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและผู้มีจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันทำความสะอาดท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกุดยาง เพื่อให้ชุมชนสะอาด และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

19 กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง นำโดย นายสมพร มีทองขาว นายก อบต.นาส่วง หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.นาส่วง ร่วมตักบาตรกับชุมชนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถนนสายวัฒนธรรม ณ วัดนาส่วงเหนือ
13 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ร่วมพิธีเคลื่อนขบวนรถเทียนพรรษาอำเภอเดชอุดม ณ ที่ทำการอำเภอเดชอุดม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ขอเชิญชวนประชาชนตำบลตำบลนาส่วงสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า "อถล."

อบต.นาส่วง กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสำนักงาน และบริเวณรอบพื้นที่สถานที่ทำงาน อบต.นาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี(ดำเนินการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป) โดยการทำความสะอาดและกำจัดแหล่งน้ำขัง สิ่งสกปรกบริเวณรอบที่ทำการ อบต.นาส่วง
ประชาสัมพันธ์รณงรค์การใช้ภาชนะใส่บาตรหรือถาดอาหาร
กิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)อบต.นาส่วง ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และผู้มีจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 12 เพื่อให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ และทำลายแหล่งงเพาะพันธ์ุ ยุงลาย ในระหว่างวันที่ 17 – 29 มิถุนายน 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565 มาตรการด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
จัดกิจกรรมการรณรงค์ในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day) โดยการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ของ อบต.นาส่วง กำจัดแหล่งน้ำขังและสิ่งสกปรกบริเวณรอบพื้นที่
เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ