Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตบ้านกุดยาง หมู่ 8 ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร

วันพุธ, 07 มิถุนายน 2566 15:45

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ